؟مدیریت زمان در پروژه ها به چه صورت است

Nasim Eslami
I'm New Here
I'm New Here
Those new to the Atlassian Community have posted less than three times. Give them a warm welcome!
November 3, 2021

مدیریت اجایل

1 answer

0 votes
Nic Brough -Adaptavist-
Community Leader
Community Leader
Community Leaders are connectors, ambassadors, and mentors. On the online community, they serve as thought leaders, product experts, and moderators.
November 3, 2021

Simple approach is that you estimate time on issues (usually stories) and then log time when working on them.

I think there may be more to your question here though.

روش ساده این است که شما زمان را در مورد مسائل (معمولا داستان ها) تخمین می زنید و سپس هنگام کار روی آنها زمان را ثبت می کنید. من فکر می کنم ممکن است سوال شما در اینجا بیشتر باشد.

Suggest an answer

Log in or Sign up to answer